Bractwo Himawanti 
Prawdziwe Oblicze!

Click here to edit subtitle

Lalitamohan

 

Mistrz Jogi i Tantry - Lalitamohan Babaji

W Polsce poszukuj?cy terapii duszy, duchowej drogi rozwoju i ?wiat?a o?wiecenia, duchowo?ci i mistyki, maj? tak dobrze, ?e mog? skierowa? swoje kroki na nauk? i podj?? praktyk? duchow? u Mistrza Lalitamohan Baba D?i, kt�ry jest jednym z najbardziej wysokich duch�w ?wiat?o?ci bytuj?cych na ziemi w ludzkim wcieleniu! 

Swami Baba Lalitamohan-D?i reprezentuje tradycje nauk i praktyk mistrz?w m?dro?ci z Himalaj?w i jest sukcesorem linii przekazu tantrycznej laja jogi. Mistrz Jogi i Medytacji bywa zwyczajowo tytu?owany przez liczn? rzesz? adept?w i uczni?w duchowych, praktyk?w jogi, tantry oraz medytacji nazywany Mistrzem, Swamid?im, Babad?im, Paramahans?, Awadhut?, Jogawatarem, zale?nie od tradycji duchowej z jakiej wywodz? si? uczniowie. Nie jest jednak ?atwo zosta? uczniem u autentycznego mistrza duchowego jogi, tantry i ajurwedy, a okres oczekiwania mo?e wynosi? nawet kilka lat. 

?ri Lalitamohan Babad?i znany jest nawet w Indii jako Mistrz Nauczycieli Jogi i Tantry oraz mistrz ekspert z zakresu terapii jogicznych i medytacyjno-relaksacyjnych! Mistrz Jogi i Medytacji Swami Lalitamohan Babad?i posy?a duchowe ?wiat?o oczyszczaj?ce adept?w poszukuj?cych uzdrowienia oraz podniesienia na duchu i rozproszenia wszelkich ?yciowych uci??liwo?ci? 

 

Lalitamohan to wsp??czesny Mistrz Prawdy, Mistrz Przebudzenia i O?wiecenia. Duchowy lider spo?eczno?ci, uzdrowiciel, szaman, ceniony wyk?adowca sekretnej wiedzy wschodu o ?akramach, metodach jogi, tantry,magii, ezoteryki, okultyzmu, kundalini jogi, wybitny terapeuta ofiar przemocy i terroru, ?wiatowej s?awy specjalista z zakresu terapii ofiar molestowania i gwa?tu, terapii ofiar pedofil?w i pedofilek, bezkompromisowy w obna?aniu zbocze? kleru katolickiego i lutera?skiego, jakich ma?o we wsp??czesnym ?wiecie. Lalitamohan jest tak?e ekspertem z zakresu historii inkwizycyjnych zbrodni papieskiego ko?cio?a katolickiego. Ju? w latach 70-tych XX wieku ujawnia? pedofili? ksi??y i biskup?w, propagowa? jog? oraz tantr? jako jeden z pionier?w ruchu jogin?w w Polsce! 

Tysi?ce ludzi poda?? dzisiaj za Naukami Prawdy danymi ludzko?ci przez ?ri LalitaMohan BabaD?i, a dziesi?tki tysi?cy otrzymuje pomoc w postaci uzdrowienia i przemiany ?ycia, je?li tylko opowiedz? si? po stronie Dobra i ?wiat?a. ?ri LalitaMohan D?i jest duchowym doradca wielu innych Mistrz?w i Nauczycieli Duchowych, a tak?e wykszta?ci? wielu jasnowidz?w, cudotw?rc?w, uzdrowicieli czy szaman?w. Jego recepty, rady i zalecenia uratowa?y ?ycie niezliczonym tysi?com zwyk?ych ludzi, kt?rzy zwracaj? si? po pomoc i rad? w swoich ?yciowych problemach, albo po uzdrowienie.

Ka?dy mo?e napisa? do Mistrza szczery list z pro?bami o pomoc czy rad?, ka?dy mo?e przyj?? na zaj?cia z Mistrzem lub cz??ciej na zaj?cia z jego Uczniami do ustanowionych Grup czy O?rodk?w Mistrza Wniebowzi?cia i Zmartwychwstania jakim jest ?ri Lalit Mohan Baba Ji! Czas, aby ludzie tego ?wiata cz??ciej zacz?li we wszystkich sprawach kierowa? si? M?dro?ci? Duchowych Przewodnik?w, Mistrz?w, ?wi?tych i Prorok?w, jakich B?g posy?a na Ziemi? dla wspomo?enia ludzi w ka?dym wieku, tak, jak to jest w wy?szych, duchowych ?wiatach! Pragnieniem Lalit Mohan Ji jest dopom?c ludziom w duchowym przebudzeniu, o?wieceniu i zbawieniu Duszy! 

Lalitamohan (Ryszard Matuszewski) a prze?omie lat ko?cz?cych wiek XX i rozpoczynaj?cych wiek XXI e.ch. przeszed? przez pasmo uci??liwych i potwornych prze?ladowa? przez szata?ska machin? nienawi?ci i terroru, jaka jest faszystowska inkwizycja katolicka w Polsce. Zosta? praktycznie zamordowany pi?cioma strza?ami przez faszystowsk? policj? polityczna CB?, pi?cioma strza?ami z broni maszynowej, a jednak powr?ci? do ?ycia w sierpniu 2002 roku! Lalitamohan ca?e trzy dni przebywa? w ?mierci bestialsko zamordowany przez policj? faszystowskiego re?imu III Rzeczpospolitej Polskiej, ale cudownie, na rozkaz Boga powr?ci? do ?ycia, aby kontynuowa? przeznaczona mu ?wi?t? Misj? restytucji Dharmy, przywr?cenia s?owia?stwa, ustanowienia prawdziwej kultury duchowej. 

Dzi?, Lalitamohan jest Mistrzem Zmartwychwstania i Wniebowzi?cia, duchowej Ascencji, czego dost?powali jedynie najwi?ksi Prorocy ludzko?ci, jak Mistrz Krisz?a, Mistrz Buddha, Mistrz Zarathusztra czy Mistrz Jezus. Do?wiadczenie nocnej podr??y, wzi?cia do Niebios przeszed? te? Mistrz Muhammad, od kt?rego wywodz? si? szko?y sufickie, oraz Prorok Moinuddin z Ajmer uznany za najwi?kszego ?wi?tego Indii wszechczas?w. Lalita Mohan Baba Ji swoje duchowe nauczanie opiera na przekazie Nauk i Praktyk Morya Gupt?w, w szczeg?lno?ci nawi?zuj?c do ezoterycznej tradycji ostatniego Wielkiego Mistrza i Cesarza Indii ?ri Akbar Morya! Przez tysi?ce wielbicieli w Europie Mistrz Lalita Mohan nazywany jest Polskim Ojcem Pio, a to z uwagi na koszmarne represje i prze?ladowania jakie przeszed? z r?k ksi??y pedofil?w tworz?cych katolick? inkwizycj?! 

Swami Paramahansa LalitaMohan G.K. urodzi? si? 7 lutego 1962 roku o 4.30 rano, wedle wedyjskich astrolog?w w czasie bardzo korzystnym dla zst?powania na Ziemi? Avadhut?w i Avatar?w, Wielkich, Proroczych Dusz, pomi?dzy 5-8 lutym owego roku. Wsp??cze?nie tysi?ce ludzi poszukuje autentycznego Mistrza Jogi, Mistrza Jogi i Medytacji, Mistrz Duchowego, Mistrza ?ycia, aby m?c podj?? realn? praktyk? samodoskonalenia, duchow? praktyk? i powa?ny trening rozwoju wewn?trznego, co nie jest mo?liwe bez podj?cia Duchowej ?cie?ki opieraj?cej si? o staro?ytne inicjacje i bezpo?redni przekaz praktyk duchowych Jogi i Tantry z ust Mistrza Duchowego do uszu Uczni?w w autentycznej linii sukcesji zrealizowanych mistrz?w o trwaj?cej wiele tysi?cy lat uznanej tradycji duchowej. 

Dzieci?stwo sp?dzi? b?d?c wychowywanym przez rodzic?w w g??bokiej le?nej samotni, wiod?c w praktyce ?ycie duchowego pustelnika. Od wczesnego dzieci?stwa poznawa? tajemnice gwiazd, obserwowa? niebo, studiowa? prawa wszech?wiata oraz tajemnice przyrody. Ju? w dzieci?stwie, z pomoc? ojca ogl?da? duszki przyrody, rozmaite duchowe istoty ?yj?ce w lasach i po?r?d p?l, nawi?zuj?c duchowe kontakty. Wolne chwile sp?dza? na spontanicznej kontemplacji ?wiat?a S?o?ca, Syriusza, Arcturusa, Andromedy, Mizaru a tak?e innych kosmicznych obiekt?w i duch?w. Spontanicznie wchodzi? w ekstaz? podczas Pe?ni Ksi??yca oraz Zachod?w i Wschod?w S?o?ca. Matka zielarka nauczy?a tajemnic zi?? i leczenia zio?ami, a ojciec le?nik i znawca dawnych s?owia?skich misteri?w wprowadzi? w pradawne tajemnice rodzimych kap?an?w - szaman?w!


Ju? w szkole podstawowej pr?bowa? psychofizycznych ?wicze? Hatha Jogi, stopniowo wdra?aj?c si? w ca?y system ?wicze? psychofizycznych i duchowych, wedle systemu Maliny Michalskiej. W szkole ?redniej o profilu matematyczno-fizycznym intensywnie praktykowa? sztuk? Aikido, jednoczenia si? z Bosk? energi? Ki Wszech?wiata. Maj?c ledwie 16 lat, na prze?omie I i II klasy liceum w wakacje, podczas medytacji Wojownika Szambala wszed? po raz pierwszy w stan ca?kowitego Samadhi przez Z?ota Bram?, osi?gaj?c Wniebowzi?cie w sfer? Z?ocistego Blasku Mistrz?w Mi?o?ci i M?dro?ci. Ca?a Ziemia w tym do?wiadczeniu przenikni?ta zosta?a z?otym py?em, a dusza Wojownika zosta?a wzi?ta do Krainy Szambali, do Pa?acu Kr?la M?dro?ci i Z?otego Miasta. Spontaniczne do?wiadczenie trwaj?ce ca?y wiecz?r i wi?ksz? cz??? nocy by?o przypomnieniem poprzednich ?ywot?w, spontanicznym, naturalnym O?wieceniem oraz ukierunkowaniem do dzia?alno?ci w aktualnym ?yciu na Ziemi w s?u?bie dla wyzwolenia ludzko?ci.

W 1983 r. otrzyma? wtajemniczenia duchowe w Laya Tantr? staj?c si? po pewnym czasie Mistrzem Duchowym indyjskiej Mohana Tantry, Laya Yogi oraz Ayurwedy, a tak?e Kriya Yogi, Tantra Yogi, Bhakti Yogi, Hatha Yogi, Kundalini Yogi i wielu innych szczeg??owych i specjalnych metod! W obecno?ci swego ezoterycznego Mistrza Duchowego i Guru wielokrotnie osi?ga? ponowne wzniesienie i wzi?cie do Krainy Z?otego Blasku Mistrz?w M?dro?ci. Przez swego g??wnego Mistrza Duchowego uznany za Inkarnacj? dw?ch aspekt?w Bosko?ci, Lalita - oznacza Szcz??cie, Harmoni? i Pi?kno, a Mohana to Moc w?adzy nad iluzj?, demonami i duchowym z?em! Imi? duchowe Mistrza oddaje jedno?? ?e?skich i m?skich pierwiastk?w Bosko?ci, doskona?e Tao, Sada?iwam!

W 1986 r. i w latach nast?pnych Swamid?i osi?gn?? Wtajemniczenie Gwiazdy oraz S?du Trzech Anio??w (Bog?w) przenikaj?c tajemnice Nieba i Ziemi. Ju? w szkole ?redniej rozwin?? spontanicznie sztuk? eksterioryzacji mog?c swobodnie podr??owa? po planie eterycznym, subtelnym, z czego cz?sto korzysta odwiedzaj?c rozmaite ?wiaty ?yj?cych duch?w oraz wy?sze cywilizacje ?yj?ce na subtelnych planach. Od dzieci?stwa jest postaci?, dla kt?rej mistyka i metafizyka nie jest jedynie teori?, ale jest znakomit? praktyk? i rzeczywisto?ci?.

Mistrz Lalit Mohan wielokrotnie te? spotyka? przedstawicieli innych, wy?ej wymiarowych cywilizacji, a tak?e duchowe istoty, eteryczne, niebia?skie osoby, w szczeg?lno?ci Dusze Wielkich Prorok?w w dawnych czasach ?yj?ce na Ziemi jak Henoch, Noe, Abraham, Rama, Krisz?a, Zarathusztra, Moj?esz, Buddha, Pata?dzali, Baba D?i, ?ajtanja, Lao Tse, Jezus Chrystus, Mohammad, Shirdi Sai Baba, Vivekananda, Padmasambhawa czy Dattatreya! Dzi? niesie ich Nauk? i Praktyk? innym ludziom, aby mogli do?wiadczy? O?wiecenia i osi?gn?? Wyzwolenie Duszy, Ja?ni z materialnych wi?z?w, kt?re ograniczaj? ?wiadomo?? do ciasnych horyzont?w fizycznego planu! Wielokrotnie otrzymywa? przekazy i or?dzia duchowe od wspomnianych Mistrz?w i ?wi?tych oraz od Anio??w (Dew?w).

Otrzyma? te? wtajemniczenie w okultn? Magi? Fioletowego P?omienia St. Germaina, pozna? gruntownie nauki Mistrz?w takich jakich Umadevi Wanda Dynowska, Helena Roerich, Alicja Bailey, Mahavatar Babaji czy Shirdi Sai Baba. Od 1984 roku naucza Jogi Oddechowej i Sztuki Afirmowania. Mistrz Lalita Mohan jest znawc? oryginalnego Usui Reiki oraz Huny, nie tylko tajemnic Mantry, Yantry i Mudry jak na Mistrza 22 poziom?w Mohana Tantry przysta?o! Mistrz Lalita Mohan G.K. posiada inicjacyjne wtajemniczenia m.in. w Ananda Marga Tantra Jog?, w Krija Jog?, Zakon Wschodu, Zakony Sufi, Usui Reiki, Mahikari, Mohana Tantr?, Laja Jog?, ?iwa i ?akti Jog?, ?wi?cenia kap?a?skie w Linii Przekazu Himawanti i ?ri Vidyam!

Mistrz Lalit Mohan Baba Ji zajmuj?c si? Sztuka Duchowego Uzdrawiania ch?tnie niesie pomoc wszystkim cierpi?cym, a w latach 80-tych XX wieku e.ch. uzdrowi? kilkana?cie tysi?cy ludzi z pomoc? naturalnych terapii, a cz?stokro? cud?w, stosuj?c uzdrawianie wiar?! W 1982 r. zosta? Mistrzem duchowej szko?y sufickiej, a w 1986 ostatecznie Mistrzem Duchowym Zakonu Himawanti, duchowego Braterstwa wszystkich Mistrz?w, ?wi?tych i Prorok?w ludzko?ci. Dzi? zajmuje si? w szczeg?lno?ci prostowaniem b??d?w i wypacze? w duchowych Naukach, przekazywaniem ezoterycznej Wiedzy ?akram?w, propagowaniem Ayurwedy, a tak?e poszukiwaniem dusz zdolnych zosta? duchowymi Uczniami dla otrzymania O?wiecenia i Wzniesienia ku Z?otemu ?wiat?u! Setki wdzi?cznych uczni?w ci?gle pami?taj? wyk?ady i warsztaty ezoteryczne prowadzone chocia?by w ramach radiestezyjnych klub?w i federacji w ca?ej Polsce w latach 80-tych XX wieku!!! Nale?y nadmieni?, ?e Mistrz Lalita Mohan jest dobrym fachowcem i znawca tradycyjnych sposob?w wahadlarstwa, ezoterycznej astrologii czy numerologii! Mistrz Lalita Mohan prowadzi tak?e zaawansowane kursy rozpoznawania z?ych duch?w i egzorcyzmowania, uwalnia od kl?tw i demonicznych op?ta?!  

W 1983 roku otrzyma? wtajemniczenia duchowe w Laya Tantr? staj?c si? po pewnym czasie Mistrzem Duchowym indyjskiej Mohana Tantry, Laya Yogi oraz Ayurwedy, a tak?e Kriya Yogi, Tantra Yogi, Bhakti Yogi, Hatha Yogi, Kundalini Yogi i wielu innych szczeg??owych i specjalnych metod! W obecno?ci swego ezoterycznego Mistrza Duchowego i Guru wielokrotnie osi?ga? ponowne wzniesienie i wzi?cie do Krainy Z?otego Blasku Mistrz?w M?dro?ci. Przez swego g??wnego Mistrza Duchowego uznany za Inkarnacj? dw?ch aspekt?w Bosko?ci, Lalita - oznacza Szcz??cie, Harmoni? i Pi?kno, a Mohana to Moc w?adzy nad iluzj?, demonami i duchowym z?em! Imi? duchowe Mistrza oddaje jedno?? ?e?skich i m?skich pierwiastk?w Bosko?ci, doskona?e Tao, Sada?iwam!  

Ju? w szkole podstawowej pr?bowa? psychofizycznych ?wicze? Hatha Jogi, stopniowo wdra?aj?c si? w ca?y system ?wicze? psychofizycznych i duchowych, wedle systemu Maliny Michalskiej. W szkole ?redniej o profilu matematyczno-fizycznym intensywnie praktykowa? sztuk? Aikido, jednoczenia si? z Bosk? energi? Ki Wszech?wiata. Maj?c ledwie 16 lat, na prze?omie I i II klasy liceum w wakacje, podczas medytacji Wojownika Szambala wszed? po raz pierwszy w stan ca?kowitego Samadhi przez Z?ota Bram?, osi?gaj?c Wniebowzi?cie w sfer? Z?ocistego Blasku Mistrz?w Mi?o?ci i M?dro?ci. Ca?a Ziemia w tym do?wiadczeniu przenikni?ta zosta?a z?otym py?em, a dusza Wojownika zosta?a wzi?ta do Krainy Szambali, do Pa?acu Kr?la M?dro?ci i Z?otego Miasta. Spontaniczne do?wiadczenie trwaj?ce ca?y wiecz?r i wi?ksz? cz??? nocy by?o przypomnieniem poprzednich ?ywot?w, spontanicznym, naturalnym O?wieceniem oraz ukierunkowaniem do dzia?alno?ci w aktualnym ?yciu na Ziemi w s?u?bie dla wyzwolenia ludzko?ci. 

 

Dzieci?stwo sp?dzi? b?d?c wychowywanym przez rodzic?w w g??bokiej le?nej samotni, wiod?c w praktyce ?ycie duchowego pustelnika. Od wczesnego dzieci?stwa poznawa? tajemnice gwiazd, obserwowa? niebo, studiowa? prawa wszech?wiata oraz tajemnice przyrody. Ju? w dzieci?stwie, z pomoc? ojca ogl?da? duszki przyrody, rozmaite duchowe istoty ?yj?ce w lasach i po?r?d p?l, nawi?zuj?c duchowe kontakty. Wolne chwile sp?dza? na spontanicznej kontemplacji ?wiat?a S?o?ca, Syriusza, Arcturusa, Andromedy, Mizaru a tak?e innych kosmicznych obiekt?w i duch?w. Spontanicznie wchodzi? w ekstaz? podczas Pe?ni Ksi??yca oraz Zachod?w i Wschod?w S?o?ca. Matka zielarka nauczy?a tajemnic zi?? i leczenia zio?ami, a ojciec le?nik i znawca dawnych s?owia?skich misteri?w wprowadzi? w pradawne tajemnice rodzimych kap?an?w - szaman?w! 

Lalitamohan Awatar, czyli wcielenie Boskiej Istoty, inkarnacja Dewa (?wiat?o?ci Bo?ej) podczas dar?an?w (darshan) przekazuje wszystkim ?wiat?o, pok?j, uzdrowienie i bosk? mi?o??. Si?a jego energii odczuwana jest nie tylko wok?? a?ramu czy innych miejsc spotka?, ale tak?e w ca?ej okolicy. Wiele os?b, przebywaj?cych w A?ramie, opisuje swoje wra?enia jako wej?cie w energetyczn? k?piel i cudowne uzdrowienie. Lalitamohand?i znany jest szerzej w Europie od prze?omu lat 70-tych i 80-tych XX wieku, kiedy ju? jako m?odzieniec obdarza? wszystkich bosk? m?dro?ci?, prawd?, ?wiat?em i uzdrowieniem. Jego wyj?tkowa osobowo?? zacz??a przyci?ga? wiele os?b, kt?re przychodzi?y do niego w poszukiwaniu rady, wsparcia i b?ogos?awie?stwa ju? w szkole podstawowej, w latach 70-tych XX wieku. 

Zadaniem Awatara jest nie tylko znajdowanie pi?knych i cudownych zak?tk?w s?u??cych kontemplacji, ale przede wszystkim przeobra?anie ciemno?ci w ?wiat?o, z?a w dobro, cierpienia w rado??, a ?mierci w ?ycie. Pomimo i? Mistrz Lalitamohand?i od m?odych lat nie szuka? rozg?osu, ka?dego roku tysi?ce ludzi z ca?ego ?wiata przybywa aby otrzyma? Jego dar?an, p?yn?cy poprzez Awatara milcz?cy dar ?aski i ?wiat?a m?dro?ci przekazywany poprzez nauczanie duchowe, spojrzenie i dotyk oraz ogromn? duchow? aur?. Awatara jest najwy?szym dobrem jakiego B?g udziela ludzko?ci ?akn?cej wyzwolenia z kr?g?w sansarycznego istnienia. 

 

Listy s pro?bami kierujemy na adres: 

Swami Lalitamohan - Ryszard Matuszewski;

P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; PL

(Polska, Polen, Poland, Pologne)  

Om Namah ?iwaya!